C-vitamiini ja sydän

Tutkijoiden tarkoitus oli selvittää oliko naisten C-vitamiinin saannilla ja sepelvaltimotaudin välillä jokin yhteys.

Tutkimukseen osallistui 85118 sairaanhoitajaa, jotka vuonna 1980 olivat vastanneet tarkkaan C-vitamiinin saantia ja ruokatottumuksia koskevaa kyselyyn. Sairaanhoitajia seurattiin 16 vuoden ajan ja tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää sepelvaltimotaudin yleisyys ryhmässä joka sai runsaasti C-vitamiinia verrattuna ryhmään, joka ei saanut. .

16 vuoden aikana rekisteröitiin kaikkiaan 1356 sepelvaltimotautitapausta. Kun C-vitamiinin saantia korreloitiin sepelvaltimotaudin esiintymistiheyteen todettiin että, niiden välillä oli vastakkainen korrelaatio. Toisin sanoen korkea C-vitamiinin saanti näytti alentavan sepelvaltimotaudin esiintymistä. Henkilöillä, joilla oli matala C-vitamiinin saanti, tällaista korrelaatiota ei todettu.

Tutkijoiden päätelmä oli, että C-vitamiinin käyttö näyttäisi vähentävän riskiä sairastua sepelvaltimotautiin.

Osganian SK, Stampfer MJ, Rimm E, Spiegelman D, Hu FB, Manson JE, Willett WC. Vitamin C and risk of coronary heart disease in women. Am Coll Cardiol. 2003 Jul 16;42(2):246-52.