Rekisteriselosteet

Antioksidanttiklinikan potilasrekisterin tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kruunuhaan Lääkärikeskus OY (Helsingin Antioksidanttiklinikka)
Kaisaniemenkatu 1 B a, Helsinki

Lääkärikeskus Bios Tampere (Tampereen Antioksidanttiklinikka)
Rautatienkatu 21 B, Tampere

Lääkärikeskus Bios Oy (Pohjois-Suomen Antioksidanttiklinikka)
Hallituskatu 29 B, Oulu

Edellä mainittuja kutsutaan tästä eteenpäin nimellä ”Lääkärikeskus”

Potilasrekisteri on yhteiskäytössä Lääkärikeskuksen ja siellä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken, jotka toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta palvelun tuottajina.

2. REKISTERIN NIMI

Antioksidanttiklinikan potilasrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Lääkärikeskuksen ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde, rekisteröidyn suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään rekisteröidyn tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen. Rekisteriä käytetään myös palveluiden laskutukseen ja perintään liittyvissä asioissa.

Rekisterinpitäjää ohjaa keskeinen lainsäädäntö: EU:n tietosuoja-asetus (679/2016) ja Tietosuojalaki (1050/2018). Lisäksi terveydenhuollon lainsäädäntö siltä osin kuin ne sisältävät ohjeita tai määräyksiä henkilötietojen käsittelyssä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

Perustietoina nimi, henkilötunnus, asiakasnumero, kieli, osoite, puhelinnumero, mahdollinen huoltaja, huollettava, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Perustiedoissa on lisäksi potilaan antamat suostumukset tietojen käsittelyyn ja luovutukseen liittyen sekä rekisteröityä mahdollisesti koskevaa vakuutusta koskevia tietoja.

Rekisteröidyn itse tuottamaa sisältöä, kuten asiakaspalautetta sekä hänen itsestään antamia lisätietoja, kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.

Rekisteröidyn hoidon kannalta välttämättömiä terveydentilatietoja, kuten potilaskertomuksia, lähetteitä, lausuntoja, lomakkeilla kerättyjä tietoja sekä rekisteröidyn toimittamia terveystietoja.

Tietoja henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.

Laboratorio-, kuvantamis- ja muita tutkimustietoja.

Rekisteröidyn asiakashistoria; esimerkiksi ajanvaraustiedot, palveluiden käyttö-, peruutus- ja ostotiedot, sekä laskutukseen ja maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot.

Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.

Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Rekisteröidyn huoltaja, laillinen edustaja tai lähiomainen.

Rekisteröidyn hoitoon osallistuva hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä ja muut tunnetut järjestelmät.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Lääkärikeskus säilyttää rekisteröidyn potilastietoja siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antamassa asetuksessa (2009/298) säädetään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteröidyn tietoja ei oletusarvoisesti luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteröidyn hyväksynnällä joitakin laboratorionäytteitä voidaan luovuttaa tutkittavaksi em. alueiden ulkopuolelle, mutta tällöin rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta näytteiden mukana.

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisteröidyn potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille, ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan hoidon toteutukseen osallistuvat.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Lääkärikeskuksen asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn on tehtävä kirjallinen korjauspyyntö saatuaan tiedon virheestä tiedoissaan. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Lääkärikeskuksen vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Pyyntöjen poistamisen yhteydessä on huomioitava, että potilastietojen säilyttäminen on Suomessa kaikkien terveydenhoitolaitosten lakisääteinen velvollisuus.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa pyydämme rekisteröityä olemaan yhteydessä Lääkärikeskuksen Tietosuojavastaavaan.

Tietosuojavastaava Katariina Viitaluoma, oulu@antioksidantti.fi p. 08-378014

 

Rekisteriseloste päivitetty 31.1.2022

MARKKINOINRIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin ylläpitäjä

  • Kruunuhaan Lääkärikeskus Oy
  • Y-tunnus 3117552-4
  • Kaisaniemenkatu 1 B a, 00100 Helsinki

Rekisterin yhteyshenkilö

Virpi Lagström, virpi.lagstrom@antioksidantti.fi

Rekisterin pitämisen peruste

Antioksidanttiklinikan sähköinen uutiskirje, joka lähetetään noin 4-6 kertaa vuodessa.

Rekisteriin liittyvät sivustot

Rekisterin tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerättyjä sähköpostisoitteita säilytetään ainoastaan uutiskirjeen lähetystä varten.  Uutiskirje sisältää Antioksidanttiklinikan lääkäreiden ja ravitsemusterapeuttien artikkeleita sekä ajankohtaisia uutisia.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite. Uutiskirjeen tilannut henkilö voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä sähköpostiosoitteita ei luovuteta muille osapuolille. Asiakas voi milloin tahansa tiedustella Kruunuhaan Lääkärikeskus Oy:n keräämiä tietoja itsestään.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Kruunuhaan Lääkärikeskus Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Rekisterin tietolähteet

Sähköpostiosoitteet saadaan rekisteriin kun asiakas tilaa uutiskirjeen antioksidantti.fi sivuston kautta.

Rekisterin suojaus

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

Kruunuhaan Lääkärikeskus Oy voi tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen Kruunuhaan Lääkärikeskus Oy, Kaisaniemenkatu 1 b A, 00100 Helsinki. Kruunuhaan Lääkärikeskus Oy vastaan pyyntöön yhden (1) kuukauden kuluessa.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Uutiskirje voi mahdollisesti sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Kruunuhaan Lääkärikeskus Oy:n hallinnassa eikä yritys vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai sen sisältämistä linkeistä. Uutiskirjeen tilaajaan tulee tutustua itse kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuoja-asetuksiin sekä käyttöehtoihin.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse helsinki@antioksidantti.fi tai puhelimitse 09-6226450.

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 24.5.2018